O Projektu

Apartmani Sreser

“INPROZ Group” d.o.o. Tuzla, Vam predstavlja novi stambeni objekat “SRESER”, na lokaciji obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Janjina, Sreser. Građevina je smještena okomito na pristupnu ulicu s koje ima kolni pristup, te se prostire u smjeru sjeverozapad-jugoistok. Tlocrtna projekcija objekta iznosi 206,60 m2. Građevina je spratnosti P+2/Prizemlje i dva sprata. U građevini je predviđeno 8 stanova.

Vertikalna komunikacija se odvija unutarnjim stepeništem. Nosivu konstrukciju građevine čine temeljna ploča, zidani zidovi te armiranobetonske ploče i grede. Krov građevine je ravni armiranobetonski sa svim pripadajućim slojevima. Završna obloga poda prostora su keramičke pločice. Svi zidovi i stropovi bit će malterisani i gletani te završno obrađeni odgovarajućim bojama. Kolni ulaz i pješački pristup su osigurani sa sjeverozapadne strane iz lokalne pristupne ulice. Uz građevinu se nalazi uređeno otvoreno parkiralište sa 8 parking mjesta. Na parceli se nalaze posude za otpad i sl. komunalna oprema. Namjena građevine je stambena, te nema nepovoljnih utjecaja na okoliš.

ODABERITE NIVO SPRATNOSTI DA VIDITE MODELE STANOVA I PONUDU

Naši objekti u izgradnji

Apartmani Opatija

Vrutki 2, Opatija, Republika Hrvatska
Atraktivni objekat u Opatiji

Apartmani Sreser

Općina Janjina, Sreser, Republika Hrvatska
Apartmani u Sreseru

SPO "Musique"

Džindić mahala, Tuzla
Stambeno-poslovni objekat u centru grada