ODABERITE NIVO SPRATNOSTI DA VIDITE MODELE STANOVA I PONUDU

O projektu

INPROZ Group d.o.o. Vam predstavlja - Apartmani Sreser
Kompleks apartmana u Sreseru

“INPROZ Group” d.o.o. Tuzla, uskoro počinje sa gradnjom novog stambenog objekta “SRESER”, na lokaciji obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Janjina, Sreser.
Na predmjetnoj građevinskoj čestici predviđena je izgradnja stambene zgrade.
Građevina je smještena okomito na pristupnu ulicu s koje ima kolni pristup, te se prostire u smjeru sjeverozapad-jugoistok.
Tlocrtna projekcija objekta iznosi 206,60 m2. Građevina je spratnosti P+2/Prizemlje i dva sprata. U građevini je predviđeno 8 stanova.

 

Vertikalna komunikacija se odvija unutarnjim stepeništem. Nosivu konstrukciju građevine čine temeljna ploča, zidani zidovi te armiranobetonske ploče i grede. Krov građevine je ravni armiranobetonski sa svim pripadajućim slojevima.
Završna obloga poda prostora su keramičke pločice. Svi zidovi i stropovi bit će malterisani i gletani te završno obrađeni odgovarajućim bojama.

Kolni ulaz i pješački pristup su osigurani sa sjeverozapadne strane iz lokalne pristupne ulice. Uz građevinu se nalazi uređeno otvoreno parkiralište sa 8 parking mjesta.
Na parceli se nalaze posude za otpad i sl. komunalna oprema.
Namjena građevine je stambena, te nema nepovoljnih utjecaja na okoliš.

Lokacija objekta